logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – METAAL ART B.V.

Onderstaande voorwaarden gelden als aanvulling (en waar relevant als afwijking) op:

 • De Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die metaal georiënteerde producten maken, repareren en onderhouden), aangeduid als ‘Consumentenvoorwaarden Metaalunie’, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, op 1 oktober 2022;

en als aanvulling (en waar relevant als afwijking) op:

 • De Algemene Voorwaarden, uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die metaal georiënteerde producten maken, repareren en onderhouden) aangeduid als ‘AVVLM’, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht op 1 maart 2020.

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden en Algemene Voorwaarden kunt u downloaden via de volgende links:

In geval van tegenstrijdigheden tussen onderstaande voorwaarden en de Consumentenvoorwaarden Metaalunie, prevaleren de onderstaande voorwaarden.

Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Een overeenkomst tussen u en Metaal Art B.V. (hierna ‘Metaal Art’) komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de door ons uitgebrachte aanbieding in de vorm van een offerte. U accepteert onze aanbieding via een handtekening onder de door ons uitgebrachte offerte of een schriftelijke opdrachtbevestiging per mail.

Wat gebeurt er als ik de overeengekomen werkzaamheden wil annuleren?

Indien u de met Metaal Art gesloten overeenkomst wilt annuleren, betaalt u annuleringskosten conform de onderstaande voorwaarden:

 • Bij een annulering tot de dag van inmeten betaalt u 10% van de overeengekomen opdrachtsom;
 • Wanneer inmeten niet nodig is, betaalt u bij een annulering tot 8 weken voor de leverdatum 10% van de overeengekomen opdrachtsom;
 • Bij een annulering op of na de dag van inmeten betaalt u 50% van de overeengekomen opdrachtsom;
 • Wanneer inmeten niet nodig is, betaalt u bij een annulering binnen 8 – 3 weken voor de leverdatum 50% van de overeengekomen opdrachtsom;
 • Binnen 3 weken vóór de leverdatum betaalt u 90% van de overeengekomen opdrachtsom.

Eventuele annuleringen kunt u bij Metaal Art schriftelijk doorgeven via info@metaal-art.nl.

Wat gebeurt er als ik de overeengekomen installatiedatum wil verplaatsen?

De installatiedatum kan zonder extra kosten verplaatst worden tot 2 dagen voor de originele leverdatum. Omdat wij al kosten maken, zullen we onze werkzaamheden al deels factureren op de originele leverdatum:

 • Bij het verplaatsen van de installatiedatum tot 3 weken vóór de installatiedatum, factureren we 60% van de opdrachtsom op de originele leverdatum.
 • Bij het verplaatsen van de installatiedatum binnen 3 weken vóór de installatiedatum, factureren we 90% van de opdrachtsom op de originele leverdatum.

Wanneer u binnen 2 dagen vóór de installatiedatum een verzoek tot verplaatsing van de installatiedatum doet, zijn wij genoodzaakt om hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Dit doen we omdat we personeel reserveren dat op korte termijn niet ergens anders kan worden ingezet.

Waar bent u als klant verantwoordelijk voor?

Ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Metaal Art, bent u verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 1. Het nakomen van de gemaakte afspraken met betrekking tot de voorbereiding van de locatie waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dit houdt in dat u er bijvoorbeeld voor zorgt dat:
 • Eventuele bestaande constructies, zoals balustrades of deuren, conform afspraak zijn verwijderd of aangepast vóór de installatiedatum;
 • Eventuele voorbereidende werkzaamheden door uzelf of een derde partij, zoals een aannemer, tijdig en correct zijn uitgevoerd;
 • Wij tijdig kunnen beschikken over voor de uitvoering van de opdracht benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

Indien wij door het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk kunnen starten met de uitvoering en afronding van de werkzaamheden, zullen wij kosten die uit deze vertraging voortvloeien volledig aan u doorberekenen. U kunt hierbij denken aan de kosten die Metaal Art maakt door verloren arbeidsuren en de kosten voor het opnieuw inplannen van medewerkers. Kosten die wij ook doorberekenen: extra kosten die we maken voor aanpassingen van de materialen en kosten voor misgelopen inkomsten.

Waar is Metaal Art voor aansprakelijk?

Wij streven bij elke opdracht naar het hoogst haalbare kwaliteitsniveau voor onze klanten. Om dit te kunnen behalen is het onze verplichting om goed en deugdelijk werk af te leveren. Dit houdt in dat wij ervoor zorgen dat onze producten, de gebruikte materialen en het vakmanschap bij zowel vervaardiging als installatie van onze producten voldoet aan uw wensen. In de volgende situaties zullen wij de ontstane schade kosteloos voor u herstellen of vergoeden:

 • Schade aan het geleverde product bij oplevering;
 • Beschadiging aan de ruimte (woning/kantoor), indien deze schade direct veroorzaakt werd door onze medewerkers en niet gerelateerd is aan de werkzaamheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het op de vloer laten vallen van gereedschap, met een kapotte vloer als gevolg;

In alle gevallen is Metaal Art enkel aansprakelijk voor directe schade en is gevolgschade veroorzaakt tijdens o.a. het inmeten, monteren en/of bezorgen geheel uitgesloten.

Waar is Metaal Art niet aansprakelijk voor?

In de volgende situaties is Metaal Art niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade aan/door:

 • Gebrekkige voorbereiding van de locatie van de werkzaamheden (zoals gebrekkige wanden, plafonds of vloeren);
 • Kapotte tegels tijdens eventuele (boor)werkzaamheden; ondanks het feit dat wij gebruik maken van speciaal hiervoor bestemde tegelboren en onze medewerkers ruime ervaring hebben met de uit te voeren werkzaamheden, bestaat er altijd een kans dat een tegel (aan de wand of in de vloer) zal barsten, wanneer erin geboord wordt. Metaal Art is niet verantwoordelijk voor schade aan tegels of gelijksoortige materialen tijdens het boren;
 • Stucwerk; ondanks onze ruime ervaring met het vervaardigen en installeren van onze producten en ons gebruik van hiervoor geschikte hulpmiddelen, kan het zijn dat stucwerk aan uw wanden of plafonds tijdens het boren of het aandraaien van schroeven loslaat, dat er scheuren ontstaan of dat het stucwerk op een andere wijze beschadigd raakt. Metaal Art is niet aansprakelijk voor schade in deze gevallen;

Leidingwerk tijdens boorwerkzaamheden;

 • Lichte schades tijdens vervoer of montage.; bij het hijsen van trappen en andere zware delen/constructies is het niet uitgesloten dat lichte schades ontstaan aan bijvoorbeeld wanden/stucwerk. Gezien de omvang van dergelijke werkzaamheden kan het zijn dat (kleine) schades ontstaan, die in verhouding tot de werkzaamheden haast niet te voorkomen zijn. Metaal Art is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen.

Eventuele schade die uit het bovenstaande voortvloeien is voor uw eigen rekening en kan niet worden verhaald op Metaal Art.

Oplevering, herstel en slotfacturatie

De oplevering van de producten vinden plaats na schriftelijke goedkeuring van u als klant. Na installatie lopen we samen de werkzaamheden door en kunt u direct eventuele opmerkingen aan onze medewerkers doorgeven. Als alles naar wens is, vragen we u een proces-verbaal van oplevering te ondertekenen. Zo bevestigen we gezamenlijk de voltooiing van de opdracht en wordt de opdracht afgerond na betaling van het resterende bedrag.

Als er geen proces-verbaal van oplevering wordt getekend en we binnen 5 werkdagen na de oplevering geen klacht van u ontvangen over de geleverde zaken, gaan we ervanuit dat de oplevering naar tevredenheid is verlopen en wordt deze geaccepteerd.

Eventuele op- of aanmerkingen tijdens de oplevering zullen we, indien mogelijk, direct ter plekke oplossen. Fouten die conform deze algemene voorwaarden te wijten zijn aan Metaal Art worden kosteloos hersteld.

Bij opleverpunten die voortkomen uit onvolmaaktheden van onze kant, mag u maximaal 10% van de totale opdrachtsom in depot houden, totdat deze zijn hersteld. Indien het merendeel van de producten geleverd zijn, wordt op de originele leverdatum in elk geval 90% van de opdrachtsom gefactureerd.

Welke garanties geeft Metaal Art?

Metaal Art verstrekt garantie tot 24 maanden na datum van oplevering, (tenzij anders overeengekomen) met betrekking tot zijn producten en geleverde diensten.

De garantie geldt bij:

 • Productiefouten in de door Metaal Art geproduceerde artikelen zoals, loslatende lasnaden of boutverbindingen in het product.

Wat valt niet onder de door Metaal Art verstrekte garantie?

Deze garantie van 24 maanden geldt niet bij:

 • Normale slijtage;
 • Onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • Installatie, montage, wijziging of reparatie door u als opdrachtgever of door derden;
 • Gebreken aan of ongeschiktheid van door u als opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen (zoals muren, plafonds of vloeren).
 • Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
 • Vormveranderingen in bouwkundige constructies,
 • Schade die direct of indirect een gevolg is van corrosie;
 • Kleurverschillen en/of glansverlies;
 • Gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
 • Invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan;

Geeft Metaal Art garantie op ingekochte onderdelen?

Metaal Art geeft beperkte garantie van 24 maanden op ingekochte onderdelen, zoals:

 • Taatsscharnieren
 • Schuifrails en toebehoren
 • Verlichting
 • Actuatoren
 • Overige elektrische componenten
 • Overige ingekochte onderdelen

Deze producten worden door ons ingekocht en verwerkt in het opgestelde ontwerp. Het kan voorkomen dat deze onderdelen sneller gebreken vertonen dan de door ons vervaardigde producten. Hiervoor accepteren wij dan geen aansprakelijkheid. We zullen binnen de garantieperioden van twee jaar altijd voor vervanging van deze onderdelen zorgen volgens de garantievoorwaarden van onze leveranciers. Echter, de kosten die gemoeid zijn met de werkzaamheden die Metaal Art moet uitvoeren om de onderdelen te vervangen, vallen buiten onze garantie en zijn dus voor uw rekening. Deze kosten bestaan uit reiskosten en manuren.

Andere posten die buiten de garantie vallen

Posten die daarnaast niet onder de door Metaal Art verstrekte garantie vallen zijn:

 • Schade door producten van derden;
 • Transport- of verzendkosten in geval van reparatie van (of schade door) ingekochte onderdelen;
 • Kosten voor demontage en montage in geval van reparatie van ingekochte onderdelen;
 • Kosten voor het slopen (en wellicht opnieuw opbouwen) van een deel van de ruimte (bijvoorbeeld muren of plafonds) indien (delen van) de geleverde producten later zijn ingebouwd, waardoor deze niet meer (goed) bereikbaar zijn;
 • Reis- en verblijfkosten in geval van reparatie ingekochte onderdelen;
 • Kosten in verband met onderhoud van de geleverde producten.